1. Abbonemangstid
Betalning för webhotell sker per kvartal, halvår, år eller tvåårsperiod om inte annat anges. Bindningstid utgår från datumet på första fakturan. Bindningstiden är 12 (tolv) månader vid betalning per månad, kvartal, halvår samt år. 24 (tjugofyra) månader vid betalning per två år. Efter bindningstiden kan kund när som helst säga upp sitt konto utan att binda upp sig för ny period, dock måste detta göras innan ny en period påbörjas. I annat fall förlängs bindningstiden automatiskt med en period om 3, 6, 12 eller 24 månader beroende på vilket som tecknades vid avtalets början. I det fall kund önskar avsluta webbhotellkonto innan bindningstiden är avslutad skall mellanskillnaden fram till bindningstidens slutdatum erläggas. Redan erlagd kontoavgift till EPS Domains återbetalas ej.

2. Kontoavgifter och betalning
Betalning skall erläggas till EPS Domains i enlighet med våra allmänna försäljningsvillkor eller separat avtal/överenskommelse. EPS Domains äger rätt att ändra avgifterna samt kontots innehåll inom rimliga gränser utan att direkt meddela kund. Vid nyregistrering av domän tillkommer separat avgift utöver kontoavgiften. Se prislistan för mer information.

3. Inaktivering av webhotellkonto
Om kund ej erlagt betalning inom angiven tid har EPS Domains rätt att inaktivera kontot (web, email, ftp samt de tjänster som kund ej erlagt betalning för) tills dess att full betalning erhållits. Om inaktivering av kontot sker, skall kund kontakta EPS Domains direkt efter inbetalning för återaktivering av kontot.

4. Avstängning av webhotellkonto
EPS Domains äger rätt att stänga av ett webhotellkonto om kunden trots påminnelse inte betalt hyresavgiften inom angiven tid. EPS Domains har även rätt att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang utan återbetalningsskyldighet om kunden utnyttjar kontot på ett otillbörligt sätt, t.ex genom:

a. Spridande av olaglig information så som barnpornografi eller yttranden som kan ses som hets mot folkgrupp samt att begå brott eller uppmana annan att begå brott, via Internet eller därmed sammankopplade nätverk. Upphovsrättsliga lagar gäller även på Internet.

b. Marknadsföring via utskick till e-postadresser (s.k. spamming/mailbombning) om mottagaren ej i förväg gett sitt samtycke till detta. Gäller även spam/marknadsföring/korspostningar i irrelevanta Usenet-newsgrupper.

c. Otillbörlig användning av serverprogramvara. Inkluderat men ej begränsat till irc bot som t.ex. eggdrops och egna servers.

d. Medvetet handlande som negativt påverkar EPS Domains eller dess leverantörers system, övriga kontohavare samt Internet i sig självt. Alla försök att underminera eller skada EPS Domains servrar är strikt förbjudet.

e. Olaglig spridning av programvaror/MP3s eller liknande.

f. Alla typer av pornografi, sex och liknande innehåll är föbjudet på EPS Domains servrar.

4.5 EPS Domains äger också rätt att stänga av Kunds webhotellkonto om kunden använt det på ett sådant sätt att övriga kunder och/eller EPS Domains drabbas på ett negativt sätt, även om kunden inte gjort sig skyldig till brottslig handling eller brott mot dessa allmänna villkor. I fall detta sker, återbetalar EPS Domains till kunden eventuellt redan erlagda månadsavgifter för återstoden av abonnemangsperioden.

5. Ansvarsbegränsning
EPS Domains ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför EPS Domains kontroll. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller förlust i kunds näringsverksamhet. EPS Domains ansvar för skada är begränsat till 500 SEK per tolvmånadersperiod, räknat från den dag abonnemangsavtalet trädde i kraft, om inte skadan drabbat en konsument som använt anslutningen för enskilt bruk då skadestånd utgår enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. EPS Domains är befriad från ansvar för avbrott eller störningar orsakade av omständigheter utanför dess kontroll, t.ex. olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt (oavsett om den omfattar EPS Domains personal eller ej) eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida. Kund skall också vara medveten om att det tidvis kan uppstå störningar på Internet vilka kan leda till svårigheter i åtkomst av webhotellkonton, då sådana störningar ligger utanför EPS Domains system och nätverk är EPS Domains inte skyldig till ersättning emot kund.

6. Kundens ansvar
Kund är ansvarig för eventuellt nödvändiga tillstånd som finns för att sprida, ta emot eller lagra information. Det åligger kunden att registrera eventuella shareware-versioner av distribuerade program. Kundens ansvarar för innehållet i kundens korrespondens, kundens inlägg i nyhetsmöten, innehållet i kundens websidor eller andra aktiviteter som kunden utför på Internet eller därmed sammankopplade system.

7. Trafik
Trafik tillåts enligt ramarna för våra webhotellkonton. Normalt debiterar vi inte överskjutande trafik såvida det inte påverkar servrarna onormalt mycket.

8. CGI, IRC etc.
Kunden har tillgång till användning av CGI. I fall scriptets omfattning innebör onormalt stor belastning på EPS Domains servrar har EPS Domains rätt av kräva kund att ta bort detta. Kontakta oss gärna innan om Du är osäker. IRC eller s.k. IRC bots tillåts inte på EPS Domains servrar.

9. Återförsäljning
Kund har rätt att återförsälja delar av sitt eget eller hela konton från EPS Domains. Det är då kunds ansvar att se till att detta avtal följs upp.

10. Återbetalning
EPS återbetalar inte till kund redan erlagda avgifter, i det fall kund säger upp abonnemanget eller då kunds abonnemang stängts av pga. brott mot någon punkt ovan.

11. Villkorsändringar
EPS har rätt att ändra dessa villkor, kontoavgifter samt tjänstens omfattning utan att kund direkt meddelas om detta. Detta kommer dock att publiceras på sida under kundavdelningen.

12. Registreringsvillkor för toppdomänen .SE
Vi samarbetar med City Network Hosting AB, OpenProvider och Key-Systems Gmbh gällande hantering av SE-domäner. Vid nyregistrering av domännamn under .se godkänner du att EPS Domains administrerar och fakturerar ditt domännamn. Registraren City Network Hosting AB, OpenProvider eller Key-Systems Gmbh är dock alltid ytterst ansvarig för ditt domännamn.